เอไอเอส ลงนาม MOUด้านเทคโนโลยีสื่อสารและ IoT (Intetnet of Things)

เอไอเอส ลงนาม MOU ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในโครงการควา…

Read More