คณะสงฆ์ยกพื้นที่พระธาตุวังซางเป็นที่เรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่12เมษายน2561 พระธรรมราชานุวัตรและคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายได้มีเมตตาจัดทำบันทึกข้อ…

Read More