“เบญจมาศ “ชนะเลิศทักษะสิ่งทอระดับประเทศ เตรียมส่งแข่งขันระดับโลกที่ประเทศอังกฤษ…

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย  นางสา…

Read More

อุตสาหกรรมเชียงรายตรวจโรงงานเฝ้าระวังขยะอันตราย

อุตสาหกรรมจังหวัดเชียราย ตรวจโรงงานคัดแยกหรือฝังกลบสิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในพื้นที…

Read More