รวมพลังสมาชิกอปพร.เดินสวนสนามแสดงพลังความพร้อม

วันที่ 18 มีนาคม 2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย…

Read More