พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่วัดศรีเมืองมูล ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน

เมื่อวันที่21มิถุนายน2561 นายภาสกร บุญญลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พระเทพสิทธินา…

Read More