เฝ้าระวังไฟป่าข้ามจังหวัดกำชับใช้กฎหมายเข้มงวด

เมื่อวันที่23มีนาคม2561 นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่อำเภอเ…

Read More