ส่งเสริมท่องเที่ยว5เชียงให้เกิดขึ้นจริง เชื่ออนาคตเงินสะพัด สร้างจุดขายทุกแห่ง

เมื่อวันที่19กันยายน2561  นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมกับตัวแทนภาค…

Read More