กองทุนฟื้นฟูเชียงรายมอบโฉนดที่ดินให้เกษตรกร

นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มอบโฉนดที่ดินให้เกษตรกร สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังห…

Read More