รัฐมนตรีท่องเที่ยวฯชมเทศบาลนครเชียงรายต้นแบบการท่องเที่ยว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชม เทศบาลนครเชียงราย ที่สามารถทำให้สถานีขนส่งเป็…

Read More