เปิดศูนย์ท่องเที่ยวพร้อมกับผู้สูงอายุรองรับสังคมผู้สูงวัยคุณภาพ

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่12มีนาคม2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ 1 และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย ตั้งอยู่ภายในชุมชนดอยทอง บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุจอมทอง โดยมีพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 และเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย โดยภายในศูนย์ใช้เป็นศูนย์กลางของผู้สูงอายุในพื้นที่ มีบริการข้อมูลและสารสนเทศ นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ และกิจกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพด้านต่างๆ โดยเฉพาะอาหารเพื่อสุขภาพรวมทั้งมีข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อบริการด้านการท่องเที่ยวด้วย

นายวันชัย กล่าวว่า ศูนย์ฯ มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยน้อมนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้ในปัจจุบันผู้สูงอายุในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปกว่า 11.50 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 17.39 ดังนั้นเทศบาลนครเชียงรายจึงเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพเพราะในเขตเทศบาลนครเชียงายมีประชากรทั้งหมดจำนวน 75,468 คน โดยมีอายุ 60 ปีขึ้นไปกว่า 12,638 คนคิดเป็นร้อยละ 16.74 

ดังนั้นเทศบาลนครเชียรายจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุสู่นครแห่งความสุข โดยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิ JICA โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ปราชญ์ชุมชน แกนนำผู้สูงอายุและชุมชนทั้ง 64 ชุมชน โดยแบ่งพื้นที่ทำงานออกเป็น 5 โซน แต่ละโซนจะมีศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนโครงการ สำหรับศูนย์ที่ชุมชนดอยทองในครั้งนี้ถือเป็นศูนย์แรกซึ่งจะได้มีการดำเนินการเปิดศูนย์อื่นๆ ที่เหลือในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ยังรวมถึง การสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน เพราะหากมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยว ก็สามารถเลือกซื้อสินค้าจากชาวบ้านได้

.///


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ