Kick off “แยกก่อนทิ้ง”

แชร์ข่าว

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรม Kick off เพื่อเริ่มต้นการดำเนินการตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายสงกรานต์ มูลวิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรม Kick off เพื่อเริ่มต้นการดำเนินการตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดเชียงราย, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย และประชาชนเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมอาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ