รายงานพิเศษ…ช่วย นร.11ชาติพันธุ์-คสกม.-ม.ราชภัฏ ชร.เมตตา “ผู้ด้อยโอกาส”

แชร์ข่าว

โลกมนุษย์ของเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขได้นั้น  ก็ต้องมาจากต่างฝ่าย ต่างเกื้อกูลหนุนเนื่องพึ่งพาซึ่งกันและกันนั่นเอง ผู้ที่มีมากก็ต้องรู้จักแบ่งปันผู้มีน้อยและขาดแคลน มีเมตตา กรุณาเป็นที่ตั้งเพื่อให้โลกของเราสังคมของเรามีสันติสุขการที่คนเรามีความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ที่ยากไร้  ขาดโอกาสในเรื่องต่างๆ ทั้งด้าน การศึกษา   เศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย  การที่เรามีไมตรีจิช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเหล่านนั้นก็จัดได้ว่าเป็นการสร้างกุศลครั้งใหญ่ เพื่อช่วยให้เขาได้เห็นหนทางใหม่เพื่อเดินต่อได้ในโอกาสต่อไปซึ่งเป็นการช่วยให้เขาได้ช่วยตัวเองได้ในอนาคต

 

ดังเช่นเมื่อเมื่อต้นเดือน วันที่ 1 ธันวาคม ก่อนสิ้นปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสกม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) มร.ชร. ที่มี นายเกษม มูลจันทร์ เป็นประธาน คสกม. พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายคนประกอบด้วย ผศ.เฉลียว ประสิทธิวิเศษ กก.ที่ปรึกษาคสกม. ผศ.ดร.วรินทรีย์  เยาว์ธานี รองอธิการบดี มร.ชร.)ฐานะเลขานุการ คสกม . ดร.นิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์  ดร.ศิริธัช  โรจนพฤกษ์  นางรัตนา  จงสุทธานามณี   นายคำ  ไพศาลสิทธิกานต์   นายกนก วิศวะกุล นายพิศิษฐ์ บรรดิ  และนายอิศรา หน่อคำ นายกองค์การนักศึกษา (กก.โดยตำแหน่ง)   ผศ.ดร.ไพโรจน์  ด้วงนคร (รองอธิการฯตัวแทนอธิการบดี) ผศ.สุรพล  เวียงนนท์ ที่ปรึกษาสำนักประชาสัมพันธ์ฯมร.ชร. นางผ่องศรี ธนกุลพรรณ ผอ.สำนักงานอธิการบดี (สนอ.) ฐานะผช.เลขาฯนายนิคม อัสสะรัตนสุขิน ผอ.กองพัฒนานักศึกษา นายสามารถ กาวิละพันธ์ พร้อมทีมงาน  และ น..เพ็ญพรรณ์ กุลนอก น..ธราภรณ์ อุปเสน ผช.เลขาฯและทีมงานสนอ.หลายคน รวมทั้ง นายเรวัฒน์ รอดเอียด และ นางกีรติญา วงศ์สารภี เจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มร.ชร. ได้เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ขาดแคลนและด้อยโอกาสในชนบท ประจำปี 2561 ในเขต ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า และ อ.เมือง จ.เชียงรายโดยมอบผ่านนักเรียนไปยังผู้ปกครองและบางอย่างนักเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เองตามกรณี ซึ่งมีอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นของกลางที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในขณะเดียวกัน คสกม.บางคนยังมอบทุนทรัพย์ที่เป็นเงินส่วนตัวสมทบทุนโครงการอาหาหรกลางวันแก่โรงเรียนด้วย

ด้าน ผศ.ดร.วรินทรีย์  เยาว์ธานี เลขานุการ คสกม. บอกว่า กิจกรรมดังกล่าวรวมทั้งหลายๆโครงการที่เคยจัดมาแล้วนั้น เป็นไปตามภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 26 แห่ง พ... มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.. 2547 ที่ระบุไว้ว่า มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน  ที่ประชุมคสกม.ได้มีมติให้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดย มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 881 คน  พื้นที่ดำเนินการ ได้แก่  ..ทุ่งม่าน ร..ชุมชนบ้านกู่ (ป่าเป้าประชานุเคราะห์) .เวียงกาหลง อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย    ..เชียงรายปัญญานุกูล ต.ป่าอ้อดอนชัย  และร..สหศาสตร์ศึกษา ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย      

   

สำหรับรายการเครื่องอุปโภคบริโภคที่นำไปมอบให้และผู้สนับสนุนครั้งนี้ ประกอบด้วย  ผ้าห่ม  จำนวน 788 ผืน สนับสนุนโดย นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ จาก บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา,   เสื้อวอร์มยี่ห้อ Grand Sport จำนวน 1,000  ตัว และลูกฟุตบอล 20 ลูก  สนับสนุนโดย ดร.นิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์ และดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์,   เสื้อยืดภูฟ้า จำนวน 100 ตัว  สนับสนุนโดย ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ ,   เสื้อโปโลคอปก Grand Sport  จำนวน 750  ตัว สนับสนุนโดย บริษัทแกรนด์สปอร์ต, และ ขนม จำนวน 1,000 ชุด ได้แก่ คุกกี้ เจเล่ไลท์ สนับสนุนโดย ดร.วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ผู้มีจิตกุศล  เลขานุการ คสกม.กล่าว 

ในการเดินทางไปมอบสิ่งของดังกล่าวได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนแต่ละแห่งเป็นอย่างดี โดยแต่ละแห่งมีการแสดงโดยนักเรียนต้อนรับและขอบคุณด้วย  เริ่มจาก ร..ทุ่งม่าน  ที่มี นายจัตุพล นันทโภคิน เป็นผอ. ได้กล่าวว่า ดีใจมากที่มีวันนี้และเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์มีคุณค่ามาก ที่นี่มีนักเรียน 195 ครู 19 คน เปิดสอนชั้นอนุบาล.6 70% ยากจนมากอาหารเช้าเด็กๆต้องพึ่งตนเองส่วนหนึ่งเป็นชาติพันธุ์ต่างๆหลายเผ่าโดยให้บริการใน  3 หมู่บ้าน ขาดแคลนทุนอาหารกลางวัน และที่นี่ ดร.นิวัตน์ ได้มอบทุนเพื่อสมทบอาหากลางวันด้วย เด็กๆบอกว่าเสื้อผ้าที่ได้จะนำไปให้ พ่อ และปู่ ย่า ทั้งพี่ๆ   ส่วนที่ ร..ชุมชนบ้านกู่ ต.เวียงกาหลง  . เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย ที่ตั้งอยู่ห่างกันไม่มากนักจากโรงเรียนแรก  ที่มีนายสุมน ถาเตรียม เป็นผอ.บอกว่าเป็นศิษย์เก่า วค.เชียงราย (มร.ชร.) ปี’34 กล่าวว่า ตนเองประสานกับหน่วยงานต่างๆให้ช่วยพัฒนา ร..นี้ จนเป็นรูปร่างอย่างที่เห็นทั้งด้านอาคารสถานที่และขอบคุณคณะจาก มร.ชร.และ คสกม.ทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่ใจบุญมาเยี่ยมและบริจาคสิ่งของที่เป็นประโยชน์ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองรายงานข่าวระบุ

จากการให้สัมภาษณ์ คุณครูทองเรียบ ปริมิตร  โรงเรียนเดียวกันนี้   บอกว่า ตนเองสอนชั้น ป. 1 เคยเป็นศิษย์เก่า วค.เชียงราย ปี’19 ก็ช่วยเด็กๆทุกคนเต็มที่เพื่อให้เขาเป็นคนดีในสังคม ที่นี่ส่วนใหญ่ยากจนมากและกำพร้า พ่อ แม่ หลายคนอยู่กับตา ยาย  เป็นชนพันธุ์ที่มาจากดอยแม่ปูนหลวง เป็นชนเผ่า ลาหู่ (มูเซอ) อาข่า และไทใหญ่ ที่นี่เปิดสอนชั้น อนุบาล.6  สำหรับในช่วงบ่ายวันเดียวกันคสกม.ได้เดินทางมาที่   ..เชียงรายปัญญานุกูล (..การศึกษาเพื่อนักเรียนพิเศษ) .ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง ที่มีนายกมล  ดาระสุวรรณ์ เป็นผอ.กล่าวว่า มีนักเรียน 430 คน เน้นการสอนการช่วยตัวเองไม่ให้เป็นภาระสังคมและเน้นสอนด้านวิชาชีพเป็นหลัก มี ครู 62 คน รวมบุคลากรทั้งหมด 105 คน ยินดีมากที่มีกิจกรรมที่ได้รับน้ำใจจาก คสกม.มร.ชร.และวันเดียวกันนี้ก็มี อีกกรุ๊ปมาจากม.ธรรมศาสตร์มามอบสิ่งของให้ด้วยเช่นกัน

ต่อมาคณะได้เดินทางไปที่โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นโรงเรียนสุดท้าย ที่มีดร.ประพันธ์ ทรรศนียากร เป็นผู้จัดการโรงเรียน และ นายวิชัย ส่องแสง เป็น ผอ.  โดยนายวิชัย กล่าวว่า ยินดีที่ได้ต้อนรับและได้รับการช่วยเหลือ จาก คสกม.มร.ชร. ที่นี่เป็นโรงเรียนเอกชนสังกัดมูลนิธิแต่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายหัวทุกๆคน เปิดรับนักเรียนชาติพันธุ์ชนเผ่าต่างๆ 11 ชนเผ่า 11 วัฒนธรรม จากพื้นที่สูงในเขตเชียงรายและใกล้เคียงที่ด้อยโอกาสมาเรียน ปัจจุบันมีจำนวน 2,680 คน เป็นชนเผ่าต่างๆ 80% คนไทยพื้นเมือง 20% เปิดสอนชั้น อนุบาล.6 มีทั้งหอพักที่นี่และที่อื่นๆที่ส่งนักเรียนมาเรียนและที่โรงเรียนแห่งนี้ คสกม.มาเยี่ยมบ่อยเคยให้ทุนโรงเรียนพาเด็กๆไปดูหมีแพนด้าที่เชียงใหม่ และต่อไปจะให้ทุนไปทัศนศึกษาที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนด้วย ในวันเดียวกัน ดร.นิวัตน์ ยังได้มอบทุนให้อีกจำนวนหนึ่ง จำนวน 25,000 บาท สมทบทุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนอีกด้วย

รายงานจากผู้สื่อข่าวว่า แต่ละโรงเรียนที่นำสิ่งของไปมอบให้นี้  นายเกษม มูลจันทร์ ประธาน.คสมก. มร.ชร. จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ที่นำสิ่งของมามอบให้และยังได้กล่าวเชิญชวนนักเรียนแต่ละโรงเรียนว่า ถ้าจบม.6  กันแล้วให้ไปเรียนต่อที่ มร.ชร.ทุกๆคนเพราะที่นั่นมีสาขาให้เลือกเรียนมามากมายใครอยากเป็นอะไรที่ไหน ก็ต้องขยันและตั้งใจเรียนให้ดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ด้าน ดร.นิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์ และ ดร.ศิริธัช  โรจนพฤกษ์ กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ คสกม.ทั้ง 2 คน กล่าวทำนองเดียวกันว่า วันนี้มีความสุขมากๆและจะทำโครงการลักษณะนี้ตลอดไปทุกปี ส่วน ดร.นิวัตน์ กล่าวเสริมว่า ปีหน้าจะวางโครงการไปบนดอยสูงให้ถึงที่และหนาวจริงๆและอยากพักที่นั่นสักคืนจะได้สัมผัสบรรยากาศบนดอยด้วยเราต้องช่วยกันหาข้อมูลไว้ด้วย

….อาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมการเดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสกม.) มร.ชร. ให้แก่นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆที่ยากจนและด้อยโอกาสในสถานที่ต่างๆที่ขาดแคลนในหลายๆเรื่องครั้งนี้เป็นเรื่องสร้างสรรค์สังคมที่ทุกองค์กรในสังคมไทยควรมีจิตสำนึกร่วมกัน  และบางอย่างในกิจกรรมนี้ยังส่งผ่านนักเรียนตัวน้อยๆไปยังผู้ปกครองทางบ้านด้วยในครั้งนี้ด้วย จัดเป็นการสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่จากผู้ที่มีน้ำใจและเปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมและมิตรไมตรีที่มีต่อเพื่อนร่วมโลกซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายกย่อสรรเสริญดั่งคำสอนของพระพุทธองค์ที่ว่าโลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา..   อันว่าเมตตาธรรมนั้น.. ค้ำจุนโลก” 

                                _______________________________________________________

                                สุรพล  เวียงนนท์  สำนักประชาสัมพันธ์ฯ ม.ราชภัฏเชียงราย  ภาพ / ข่าว  รายงาน


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ