สสจ.เชียงรายพร้อมด้านความปลอดภัยทางการแพทย์”เจียงฮายเกมส์”

แชร์ข่าว

สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จัดแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ เต็มกำลังเพื่อสนับสนุนด้านความปลอดภัยทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่46 “เจียงฮายเกมส์”

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน2561 นายทศเทพ  บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการแพทย์และสาธารณสุข  (OC) ในงานการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์ที่บริเวณใต้อัฒจันทร์ทิศตะวันตกของสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายมีผู้บริหารแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขร่วมพิธีเปิดเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการในการบังคับบัญชาสั่งการควบคุมประสานความร่วมมือตลอดจนการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในด้านความปลอดภัยทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งนักกีฬาผู้จัดการแข่งขันผู้ควบคุมนักกีฬาประชาชนผู้ชมการแข่งขันกีฬาและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ

โดยศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข (Operations Center เปิดปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 17 -28 พฤศจิกายน 2561 โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ เวลา 07.00 . จนสิ้นสุดการแข่งขันประจำวันในทุกสนาม

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่จังหวัดเชียงรายได้เป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์ระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน2561 ซึ่งจะเป็นการสร้างชื่อเสียงกระตุ้นเศรษฐกิจและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความร่วมมือของประชาชนตลอดจนหน่วยงานต่างๆของจังหวัดเชียงรายตลอดระยะเวลาของการแข่งขันกีฬานั้นมีประชาชนนักกีฬาผู้จัดการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

สิ่งที่สำคัญคือความปลอดภัยด้านสุขภาพและอนามัยของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และถ้าหากมีปัญหาเกิดขึ้นก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดการแข่งขันกีฬาฯครั้งนี้ได้ จึงได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข เพื่อรองรับเหตุการณ์ทั้งในยามปกติ ยามเจ็บป่วย และภาวะฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา จึงได้มีการบูรณาการร่วมหน่วยปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จตามความมุ่งหมาย เกิดความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยของผู้เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย อีกด้วย///


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ