ราชกิจจาประกาศแล้ว! กฎหมายเลือกตั้งส.ส.-ส.ว.

แชร์ข่าว

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพ...เลือกตั้งส..-...ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.….

1.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ..๒๕๖๑ คลิกอ่าน 

2.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ..๒๕๖๑ คลิกอ่าน

กฎหมายเลือกตั้งส..มีมาตราทั้งสิ้น 178 มาตรา รวม 96 หน้า  โดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 90 วันนับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  ทั้งมีเนื้อหาที่น่าสนใจ เช่นมาตรา 35  ที่จำกัดสิทธิผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  นอกจากห้ามลงรับสมัครส..และส..และสมาชิกสภาท้องถิ่น ยังห้ามดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา ขณะที่มาตรา 70 ระบุถึงการหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ สามารถทำได้ตามหลักเกณฑ์ที่ กกต.กำหนด  จนถึงเวลา 18.00 .ของวันก่อนเลือกตั้ง

ขณะที่กฎหมายลูกส..มี 99 มาตรา รวม 39 หน้า โดยในมาตรา 11 ..จำนวน 200 คน มาจากการเลือกกันเองของบุคคล ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทํางานหรือเคยทํางาน ด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคมในแต่ละกลุ่มจำนวน 20 กลุ่ม. …//


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ