ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน..เปิดโครงการสมาชิกแจ้งข่าวการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติ

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่30สิงหาคม2561 ที่หอประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พลตำรวจตรีบัณฑิต ตุงคะเศรณี ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 เป็นประธานเปิดโครงการสมาชิกแจ้งข่าวการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมีอัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ตัวแทนภาคส่วนราชการ ตัวแทนจากภาคเอกชนจากสถานประกอบการต่างๆในพื้นที่และผู้นำชุมชน องค์กร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 350 ราย

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน การป้องกันการค้ามนุษย์ และอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากคนต่างด้าว และเป็นการส่งเสริมให้ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วมในการป้องกันการค้ามนุษย์ และอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากคนต่างด้าว และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหาการค้ามนุษย์และได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาตินั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันสังคมโลกได้ให้ความสำคัญกับปัญหาการค้ามนุษย์มากขึ้นและตระหนักว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงซึ่งประเทศไทยได้ถูกจับตามองและพยายามนำมาเป็นเครื่องมือในการกีดกันทางการค้า

ทำให้รัฐบาลไทยต้องรีบเร่ง แก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมปรากฏให้เด่นชัดต่อสายตานานาชาติ ทั้งด้านนโยบาย ด้านกฎหมาย มาตรการ และกลไกต่างๆ ในการดำเนินการเพื่อป้องกัน ปราบปราม และแก้ไข อันจะเห็นได้จาก การที่รัฐบาลไทย ได้ออกกฎหมายและประกาศใช้ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ..2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน พ..2551 และมีการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัดขึ้น/////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ