7 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. ผนึกกำลังลงพื้นที่ให้บริการสุขภาพ 

แชร์ข่าว

เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้ลงพื้นที่ในโครงการ “เรียนร่วมวิชาชีพ สู่ทีมสุขภาพไทย ปีที่ 2″ (Inter professional Education towards Thai Health Team) ณ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสุจิต  สุชาติ นายอำเภอดอยหลวง เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี  สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักศึกษาและคณาจารย์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก พร้อมกล่าวชื่นชมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี โดยมีประชาชนมาเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี  สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดเผยว่า โครงการ “เรียนร่วมวิชาชีพ สู่ทีมสุขภาพไทย ปีที่ 2″ (Inter professional Education towards Thai Health Team) จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม พ.ศ.2561 ในพื้นที่อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อเสริมการเรียนรู้แก่นักศึกษาในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การบำบัดโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพ ต่อชุมชน รวมถึงการสรุปประเด็นสถานการณ์ด้านสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนได้อย่างองค์รวม

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างเสริมให้นักศึกษามีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและการเป็นนักจัดการสุขภาพ รวมถึงการส่งเสริมทักษะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณาจารย์จากหลายสาขาวิชาชีพ ด้วยความรู้ความสามารถที่แตกต่าง ประกอบไปด้วย 7 สาขาวิชาชีพ คือ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ โดย มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 480 คน อาจารย์ 67 คน พร้อมทั้งบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ที่เชี่ยวชาญในด้านการจัดการสุขภาพในชุมชนในครั้งนี้


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ