ร่วมกันปั้นเกษตรกร ยุค4.0 พร้อมสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่ 20สิงหาคม2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฟาร์มสาธิตการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย เครือข่ายโคเนื้อล้านนา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานเชียงราย โดยมี พนักงานเจ้าหน้าที่ อาจารย์ นักศึกษา เกษตรกร ครบทุกองค์กรเข้าร่วมเป็นสักขีพยานโดยพร้อมเพรียงกัน

นายอนันต์ นามวงศ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ กล่าวรายงานว่าการลงนามความร่วมมือในวันนี้มีความสำคัญ โดยคณะทำงานมีความตั้งใจบูรณาการดำเนินงานช่วยกันพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ ให้เป็นรูปธรรมสามารถเป็นฟาร์มสาธิตเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องเกษตรกรและผู้สนใจอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งการลงนามดำเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การบูรณาการการดำเนินกางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้ง 4องค์กร เป็นการเผยแพร่โครงการฟาร์มสาธิตการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพให้เป็นที่รู้จักและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ นักศึกษา ร่วมไปถึงเป็นที่ฝึกอบรมจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถในด้านโคเนื้อ ที่จะได้มาถ่ายทอดเท๕โนโลยี่ใหม่ๆให้กับผู้สนใจอกีด้วย

นายบัณฑิต สมจิตร ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย กล่าวว่าการสร้างความร่วมมือดังกล่าวขึ้นมานับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่วิทยาลัยและนักศึกษาจะได้รับประโยชน์ เพราะจะเป็นการพัฒนาคนให้ตรงกับความต้องการตลาดแรงงานฝีมือรวมไปถึงการสร้างอาชีพให้แก่นักศึกษาและเกษตรกรที่มีความสนใจในการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ ทั้งในด้านการปฎิบัติและทฤษฎี โดยบรรจุโปรแกรมการเรียนการสอนและฝึกปฎิบัติจริงให้กับนักศึกษาระดับ ปวช.และปวส. จัดโปรแกรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับเครือข่าย รวมไปถึงการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมไปถึงการทำการด้านตลาดซื้อขาย

นายดุสิต เหลี่ยมวัฒนา ผอ.ธกส.เชียงราย กล่าวว่าทาง ธกส.มีความยินดีที่ได้มาลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เพราะจเกิดประโยชน์กับตัวเกษตรกรที่มีอาชีพเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพอยู่แล้ว ซึ่งส่วนมาก็เป็นลูกค้าของ ธกส.อยู่แล้ว นอกจากนี้ ทาง ธกส. ก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนแก่นักศึกษาที่กำลังจะจบและจบออกไปแล้ว สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ตามเงื่อนไข ของการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังสนับสนุนการพัฒนาของฟาร์มสาธิตเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงถือว่าการดำเนินการในครั้งนี้เป็นนิมิตรหมายที่ดีสำหรับผู้ที่จะออกไปประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ

นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่าทางปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จะได้สนับสนุนในด้านวิชาการทั้งทางทฤษฎีและปฎิบัติที่ถูกต้องและทันสมัยรวมไปถึงให้การสนับสนุนการพัฒนาฟาร์มสาธิต ให้มีความสมบูรณ์ มีคุณภาพเหมาะสมต่อการให้ความรู้แก่นักศึกษาและเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการนี้ และจะได้สร้างนักสัตวบาลจากสถาบันการศึกษาอาชีวะเกษตรที่มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายให้นักศึกษาที่จบออกไปมีความรู้ความสามารถที่จะไปทำงานและประกอบอาชีพส่วนตัวในด้านการเลี้ยงโคเนื้อ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนมีความต่อเนื่อง สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี่ให้กับนักศึกษาและเกษตรกร

นายนเรศ รัศมีจันทร์ ประธานเครือข่ายโคเนื้อล้านนา กล่าวว่าหลังจากมีการลงนามนครั้งนี้แล้วทางเครือข่ายฯจะได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงอาคารที่ใช้เลี้ยงโคเนื้อ ทำการจัดระบบการจัดการฟาร์มที่มีมาตรฐาน สนับสนุนการให้ความรู้ โดยการฝึกอบรมการเลี้ยง การผสมเทียม การจัดการฟาร์ม อาหารโค การขุนโค โรคและการสุขาภิบาล การตลาดและการจัดการโคเนื้อ ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ และนอกจากนี้ยังสร้างเครือข่ายการผลิตโคเนื้อ เพื่อให้มีอำนาจต่อรองด้านราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนเนื้อกับกลุ่มลูกค้า หรือผู้ที่จะมาซื้อโคเนื้อคุณภาพจากเครือข่าย ซึ่งจากดำเนินการดังกล่าวจะสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพการเลี้ยงโคคุณภาพให้กับนักศึกษาและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้แบบยั่งยืนต่อไปในอนาคต.


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ