จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2561 

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่14สิงหาคม2561 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย และ นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดเชียงราย ชมรมแม่บ้านมหาดไทย สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือสตรี ผู้สูงอายุที่อยู่ภาวะยากลำบาก จำนวน 50 ราย มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 91 ราย มอบเงินสงเคราะห์สตรีชนเผ่าและครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 30 ราย และมอบเงินสงเคราะห์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 50 ราย รวมทั้งสิ้น 221 ราย ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ที่ลานกิจกรรมศาลากลางจังหวัดเชียงราย

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า โครงการนำพระทัยพระราชทาน เกิดขึ้นจากน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินให้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งได้มีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ตกงาน และผู้ประสบปัญหาทุกข์ยากเดือดร้อน รวมทั้งครอบครัวในภาวะวิกฤต เป็นระยะเวลา20 ปี

เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2541 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ทรงห่วงใยและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ตำงานและประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องเสมอมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกร และยังความปราบปลื้มปีติยินดีอย่างหาที่สุดมิได้

////////////////////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ