เกษตรจังหวัดเดินหน้ารณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร

แชร์ข่าว

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ร่วมกับวัดพระธาตุดอยอินทรีย์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้เกษตรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผา และนำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรกรทดแทนการเผาในพื้นที่ทำการเกษตร แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย

เมื่อวันที่8สิงหาคม2561 นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ เกษตรจังหวัดเชียงราย พระอาจารย์วิบูลย์ธัมมเตโช เจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่บ้านห้วยกึด ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย และอำเภออื่นๆ จัดกิจกรรม “วันรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร” พร้อมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่า ที่ลานกิจกรรมพุทธสถานธุดงค์ วัดพระธาตุดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย

นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ เกษตรจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ปัญหาการเผาในที่โล่งทั้งในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัยของประชาชน และเศรษฐกิจเป็นอย่างมากรวมทั้งยังส่งผลเสียต่อการทำอาชีพการเกษตรโดยตรง กล่าวคือทำให้ ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์จังหวัดเชียงรายจึงให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้เกษตรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผา และนำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรกรทดแทนกันเผาสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย รวมถึงคณะทำงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายเกษตรส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารและเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทำการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยการรณรงค์ครั้งนี้ประกอบด้วยนิทรรศการ การส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร นิทรรศการสร้างป่าสร้างรายได้ นิทรรศการเทคโนโลยีทดแทนการเผา นิทรรศการการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

///


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ