คณะกรรมการลงพื้นที่พิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำประจำปี2561

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่6 สิงหาคม2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ตระกูล มีชัย รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณะที่ได้ลงพื้นที่เพื่อพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำประจำปี2561 การบริหารงานเทศบาลนครเชียงราย เพื่อเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์เทศบาลนครเชียงรายมีนวัตกรรมในการสร้างกลไกในสังคมที่จะต้องเข้าร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ โดยให้ความสำคัญ กับการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปประธรรม ซึ่งในความร่วมมือของทุกภาคส่วนนั้น มุ่งหวังสร้างสรรค์ให้เทศบาลนครเชียงรายรวมถึงพื้นที่ภาพรวมของจังหวัดเชียงราย ได้รับการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างบูรณาการ และก่อให้เกิดความยั่งยืนในมิติการพัฒนา ในทุกๆด้านให้สมกับวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครเชียงราย นครแห่งความสุขณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จ.เชียงราย


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ