ทุ่มงบกว่า 42 ล้านบาทพัฒนา12หมู่บ้าน OTOPเพื่อการท่องเที่ยว

แชร์ข่าว

จังหวัดเชียงราย ทุ่มงบกว่า 42 ล้านบาท พัฒนา 12 หมู่บ้านก้าวขึ้นเป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวพร้อมเดินหน้าโปรโมทจับมือนักแสดงดัง แท่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพรีเซ็นเตอร์ หวังดึงนักท่องเที่ยวมาเยือนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

เมื่อวันที่6สิงหาคม2561 นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย ร่วมกันแถลงข่าว การจัดกิจกรรมออกแบบจัดทำสื่อส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยว ภายใต้ โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนเข้าร่วมจำนวนมาก  ที่บริเวณลานทะเลหมอกศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย

นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) มาตั้งแต่ปี พ..2549 เพื่อเชื่อมโยงสินค้า OTOP ที่สะท้อนอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในท้องถิ่นนั้นๆ เข้ากับแหล่งท่องเที่ยวและบริการ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนและจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พบว่า โครงการนี้เป็นกลยุทธ์ในการส่งเสริมให้ชุมชนได้ตื่นตัวและเกิดการรวม พลังชุมชนในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทรัพยากรของชุมชนให้มีคุณค่า ช่วยสร้างงานและรายได้แก่ชุมชนสามารถจูงใจให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวในชุมชน นับเป็นการสร้างรายได้กับคนในชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย จำนวน 12 หมู่บ้าน ใน 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเชียงของ อำเภอพาน อำเภอป่าแดด อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอเวียงแก่น พัฒนาการจังหวัดเชียงราย กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับ 12 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายจึงได้จัดกิจกรรมออกแบบจัดทำสื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวภายใต้โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง โดยดารานักแสดง ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง มาเป็นพรีเซ็นเตอร์เพื่อนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจของ 12 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายที่ล้วนมีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจให้เดินทางมาเยือนต่อไปในอนาคต

//////////////////////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ