รองนายกฯวิษณุบรรยายพิเศษที่ราชภัฏเชียงราย”เรียนรู้ด้านกฎหมายนำพัฒนาประเทศ”

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่4สิงหาคม2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานเปิดการสัมมนาในเรื่องกับกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคมในยุคประเทศไทย 4.0 จัดโดยสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปีที่ 1-4 รวมจำนวน 300 คน ที่หอประชุมปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โดยมีศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้บรรยายว่า นักศึกษานิติศาสตร์ สามารถประกอบอาชี ทำงานมีอาชีพรองรับ นอกจากจะเรียนรู้ด้านกฎหมาย ต้องมีความรอบรู้ และเรียนรู้ทุกด้าน คือด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม รอบรู้เรื่องชีวิต การเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อเหตุการณ์จะต้องเข้าใจ การพัฒนา การเมือง การปกครอง ของประเทศ เพื่อเตรียมรับมือ นำมาพัฒนาประเทศที่ตั้งเป้าหมายให้ก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งนักกฎหมายก็ต้องใช้เครื่องมือ คือกฎหมาย มาแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาประเทศชาติต่อไป

////////////////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ