พัฒนายกระดับสถานประกอบการในเขตเทศบาลนครเชียงราย

แชร์ข่าว

 วันที่ 23 มิถุนายน 2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดินรองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนายกระดับสถานประกอบการในเขตเทศบาลนครเชียงรายเพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้ที่ประกอบการจำหน่ายอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ให้ใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัย การจัดสถานที่ผลิต สถานที่จำหน่าย และสถานที่บริโภคที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้สัมผัสอาหาร เพิ่มความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค  ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงราย 

 


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ