โครงการไทยนิยม ยั่งยืนที่ชุมชนห้วยปลากั้งและชุมชนหัวฝาย

แชร์ข่าว

วันที่ 17 มิถุนายน 2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ( ชุมชนห้วยปลากั้ง ชุมชนหัวฝาย ) เป็นการดำเนินการที่มีกลไกการขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับชาติสู่ระดับพื้นที่ มุ้งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชารัฐ โดยการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อมาสู่การจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน และการสร้างความรู้ความเข้าใจตามกรอบหลักการดำเนินการ 10  เรื่องอย่างมีแบบแผน สู่การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในชุมชน เพื่อให้เกิดโอกาสในการพัฒนาตนเอง


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ