ตรวจสุขภาพพระสงฆ์3วัดดังเลี่ยงอาหารรสจัดดูแลสุขภาพมากขึ้น

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่19มิถุนายน2561 นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซียงรายประชานุเคราะห์ พร้อมด้วย แพทย์พยาบาล นำเครื่องมือทางการแพทย์ในการตรวจเบื้องต้น มาทำการตรวจคัดกรองพระสงฆ์ ที่วัดพระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ทั้ง ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นไปตามกิจกรรม 1 วัด 1 โรงพยาบาล โดยมุ่งหวังให้พระสงฆ์มีสุขภาพที่ดี เนื่องจากปัจจุบันพบว่าพระสงฆ์จะมีโรคที่มากับการฉันท์มากขึ้น โดยเฉพาะความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เนื่องจากพระสงฆ์ จะไม่สามารถปฎิเสธการรับถวายมาจากญาติโยมได้ จึงต้องฉันท์อาหารที่อาจไม่ถูกสุขลักษณะ ทั้งหวานมาก เค็มมาก หรือมันมาก โดยมี พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พระรัตนมุนี รองเจ้าคณะ จังหวัดเชียงราย และรองเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว นำพระสงฆ์เข้าทำการตรวจ

นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ยังได้จัดการให้ความรู้พระสงฆ์เรื่องการฉันท์อาหารมากขึ้นด้วย ว่า เมื่อรับมาแล้ว ควรเลี่ยงอาหารสิ่งไหนที่เป็นโทษต่อร่างกาย

นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซียงรายประชานุเคราะห์ บอกว่า ในปัจจุบันต้องยอมรับว่า อาหารคือปัจจัยที่ทำให้พระสงฆ์ป่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากพระสงฆ์ไม่สามารถเลือกฉันท์ได้ จึงต้องฉันท์อาหารที่มีการถวายมา เมื่อทานเข้าไปแล้วก็ส่งผลต่อร่างกายในระยะยาว นั้นคือโรคภัยไข้เจ็บตามมา

 

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระสงฆ์มีสุขภาพดี ลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  โดยให้ทุกโรงพยาบาลกำหนดเป้าหมายวัดในพื้นที่ จับคู่อุปถัมภ์วัดอย่างน้อยโรงพยาบาลละ 1 วัด เพื่อติดตามดูแลส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสงฆ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมทั้งขอให้พระสงฆ์ช่วยเผยแพร่ความรู้ในการดูแลสุขภาพไปสู่ประชาชน ผ่านการเทศนาธรรมเพื่อลดโรคที่เกิดจากพฤติกรรมโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่น  ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ที่กำลังเป็นปัญหาของประชากรโลก

 

กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะมีการตรวจสุขภาพแล้ว ยังได้มีการจัดกิจกรรมอื่นๆ เช่น ภัตตาหารที่ดีต่อสุขภาพ การออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับพระสงฆ์ ชุดความรู้สำหรับพระสงฆ์ใช้ในการเทศนาแสดงธรรมแนะนำประชาชน การถวายธูป-เทียนไร้ควัน เพื่อลดมลภาวะในวัด  การตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ รณรงค์ให้ความรู้อาหารถวายพระ ใส่บาตรพระ ลดหวานมันเค็ม เป็นต้น โดยมีวัดนำร่องในเชียงราย คือ วัดพระแก้ว วัดมิ่งเมือง วัดพระสิงห์ ในเขต อ.เมืองเชียงราย

 

พระรัตนมุนี รองเจ้าคณะ จังหวัดเชียงราย และรองเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว กล่าวว่า เป็นสิ่งที่ดีที่มีโครงการเช่นนี้ เพราะพระสงฆ์จะได้ทราบว่า ในตัวพระมีโรคภัยใดบ้าง และควรรับภัตตาหารที่ดีต่อสุขภาพ อย่างไร///////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ