อุตสาหกรรมเชียงรายตรวจโรงงานเฝ้าระวังขยะอันตราย

แชร์ข่าว

อุตสาหกรรมจังหวัดเชียราย ตรวจโรงงานคัดแยกหรือฝังกลบสิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในพื้นที่ พบปฎิบัติอย่างถูกต้อง ไม่มีนำขยะพิษมาดำเนินการ ถึงแม้จะใกล้พื้นที่ชายแดน แต่ยังเข้มงวดขอความร่วมมือทุกพื้นที่เฝ้าระวังหากพบแจ้งทันที

เมื่อวันที่14มิถุนายน2561 นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายกันต์ภิวัฒน์ มากทรัพย์ วิศวกรชำนาญการ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มโรงงาน อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบ ภายใน บริษัท เอส.เอส.เจ. รีไซเคิล จำกัด เลขที่229   หมู่9 ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้ยื่นขออนุญาตประเภท โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ การคัดแยกหรือฝังกลบสิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่2 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 หรือเรียกว่า โรงงานประเภท105 และ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือของเสียจากโรงงานผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม หรือเรียกว่า โรงงานประเภท106

ซึ่เป็นการคัดแยกสิ่งปฎิกูลหรือวัตถุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย น้ำมันหล่อลื่น ที่ใช้แล้วทุกชนิด พสาสติก เศษโลหะ ภาชนะพลาสติก เศษผ้า กระดาษปนเปื้อนน้ำมัน ไส้กรองน้ำมัน สารหล่อเย็นในหม้อน้ำรถยนต์ ทินเนอร์ที่ใช้แล้ว และเก็บรวบรวมแบตเตอรี่เก่าทุกชนิด

โดยมี นายจิรพัฒน์ ดวงแสงทอง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอส.เจ. รีไซเคิล จำกัด นำพาเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบการดำเนินการตามการขออนุญาต ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการเพียงการรับซื้อน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว มาผ่านกระบวนการความร้อนและการกรอง เพื่อนำน้ำมันหล่อลื่นกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง แต่เป็นการใช้กับเครื่องจักรที่ได้รับอนุญาตให้ใช้น้ำมันประเภทนี้เท่านั้น แต่ละเดือนจะทำการรียูสน้ำมันหล่อลื่น ประมาณ 1-2 แสนลิตร

จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ไม่พบสิ่งผิดปกติ หรือมีการนำขยะพิษมาดำเนินการแต่อย่างใด ซึ่งโรงงานแห่งนี้ถือว่าได้มาตราฐานอย่างมาก และมีกระบวนการที่ดีรักษาสิ่งแวดล้อม

นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ให้สัมภาษณ์ว่า จากการตรวจในโรงงานแห่งนี้ถือว่าดีอย่างมาก และไม่พบสิ่งผิดปกติ ได้ดำเนินการตามที่ได้ขออนุญาตทุกประการ อย่างไรก็ตามทางอุตสาหกรรมจังหวัดเชียราย ได้มีการขอความร่วมมือทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ช่วยตรวจดูในเรื่องขยะพิษด้วยเช่นกัน เพราะพื้นที่จังหวัดเชียงรายอยู่ในพื้นที่ชายแดน ก็ต้องเฝ้าระวังด้วยเช่นกัน 

นายจิรพัฒน์ ดวงแสงทอง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอส.เจ. รีไซเคิล จำกัด ให้สัมภษณ์ว่า ทางบริษัทดำเนินการอย่างถูกต้องมาโดยตลอด ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2549 และเน้นหนักไปที่การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยทางโรงงานจะไม่นำสิ่งที่ผิดกฎหมายเข้ามาดำเนินการโดยเด็ดขาด  ซึ่งประตูโรงงานจะเปิดตลอด จะไม่ปิด ทุกคนที่มีน้ำมันเครื่องก็สามารถนำเข้ามาขายได้ และน้ำของเสียก็จะมีบริษัทที่รับกำจัดในพื้นที่ภาคกลาง มารับไปดำเนินการบำบัดตามขั้นตอนของโรงงานอุตสาหกรรม

///////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ