สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตร เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ประจำภาคเรียนที่1/2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

ตามโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน พร้อมชมความสามารถในด้านการศึกษาของนักเรียน อาทิ การใช้ทักษะด้านภาษาจีนในการกล่าวสุนทรพจน์ การแสดงวัฒนธรรมจีน จากผลการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนอย่างเข้มข้น พร้อมทั้งเป็นสถานศึกษาที่เปิดโอกาสทางการศึกษากับผู้เรียนทุกกลุ่ม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ