พัฒนาสังคม..รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ชายแดนไทย-ลาว

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่ 31พฤษภาคม2561 นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561ซึ่งจัดโดยหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับองค์กรเอกชน ต่อต้านการค้ามนุษย์ ในจังหวัดเชียงราย รวม 11 องค์กร ที่บริเวณจุดชมวิว สามเหลี่ยมทองคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาการค้ามนุษย์ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งตกอยู่ใน 3 ลักษณะคือ เป็นทั้งต้นทาง กลางทางและปลายทาง มีรูปแบบของการค้ามนุษย์ ได้แก่ การบังคับค้าประเวณีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็กการล่อลวงมาขอทานใช้แรงงานผิดกฎหมาย

ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง และทั่วโลกยอมรับไม่ได้โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมากนางสาวอณิรา ธินนท์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการประสานงานร่วมกับคณะผู้แทนจากเมืองต้นผึ้ง สปป.ลาว ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสัมพันธ์อันดีในฐานะเมืองคู่ขนาน ระหว่างอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายและเมืองต้นผึ้ง ของ สปป.ลาวเพื่อที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ในพื้นที่ของตนเองนอกจากนี้ยังได้สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

สำหรับภายในงานจัดให้มีการปั่นจักรยานของกลุ่มน้องๆนักเรียนจากสถานศึกษาในอำเภอเชียงแสน และประชาชนร่วมปั่นไปตามสถานที่ชุมชนต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์และการจัดนิทรรศการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการค้ามนุษย์ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

////////////////////////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ