วิถีพุทธและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คีรีชัยยามะ

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่ 29พฤษภาคม2561  นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พนักงานเทศบาล และประชาชนชุมชนในเขตเทศบาล ร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน “กิจกรรมวิถีพุทธและภูมิปัญญาท้องถิ่น” เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนดอยสะเก็น ในด้านการจัดทำบายศรี ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อนำมาใช้ในพิธีถวายเครื่องสังเวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักษ์รักษาพื้นที่ดอยสะเก็น อันได้แก่ เจ้าพ่อศรีสมบูรณ์ เจ้าพ่อศรีสุวรรณ์ เจ้าเปลวปล่องฟ้าและเจ้าปู่องค์ดำตามความเชื่อของคนในท้องถิ่นและนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันห่มผ้าและสรงน้ำพระธาตุดอยสะเก็นอันเก่ามีอายุไม่น้อยกว่า 300  ปี อันเป็นกิจกรรมประเพณีอันดีงามตามรอยวิถีพุทธศาสนาที่มีมาแต่โบราณ และเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของชุมชนดอยสะเก็น ภายหลังจากพิธีกรรมดังกล่าวแล้วผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายและชุมชนยังได้ร่วมกันปลูกต้น”ม่วงมงคล”เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้กับชุมชน จะได้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย ณ พระธาตุดอยสะเก็น ( คีรีชัยยามะ ) ชุมชนดอยสะเก็น จังหวัดเชียงราย

 


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ