คัดกรองสารพิษตกค้างในกระแสเลือดสำหรับเกษตรกรและประชาชนในชุมชน

แชร์ข่าว

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายณรงค์ศักดิ์  เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้รับมอบหมายจาก นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการคัดกรองสารพิษตกค้างในกระแสเลือดสำหรับเกษตรกรและประชาชนในชุมชน  เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสุขภาพหาปริมาณสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด เป็นการป้องกันและรักษาได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มเสี่ยงที่ตรวจพบสารเคมีและให้ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเฝ้าระวังต่อไป ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จศรีนครินฯ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครเชียงราย

 


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ