ประกาศ การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2565

แชร์ข่าว

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ ประเทศไทยจะเข้าสู่เข้าสู่ฤดหูนาว ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไปโดยอุณหภมูต่ำสุด บริเวณประเทศไทยตอนบนจะลดลงต่ำกว่า 23 องศาเซลเซียส ซึ่งอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่อง และทิศทางลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง 100 เมตร ถึงความสูง 3,500 เมตร เปลี่ยนเป็น ลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ 5,000 เมตรขึ้นไป เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก ประกอบกับปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวในปีน้ี บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกในบางช่วง ส่วนบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2565


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ