เพิ่มแพทย์รักษาผู้ป่วยในชนบทมากขึ้น

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่10พฤษภาคม2561 แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ จริยพงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิตบุคลากรทางการแพทย์ เป็นประธานในการมอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตแพทย์เชียงราย รุ่นที่ 9 ให้แก่บัณฑิตแพทย์ที่จบการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 31 คน ที่ห้องประชุม อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษานคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยมีนายแพทย์จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษานคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย นำคณะแพทย์เข้าร่วมแสดงความยินดี

ภายหลังมอบสัมฤทธิบัตรดังกล่าวแล้วแพทย์หญิงเยาวลักษณ์และคณะได้มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมในปีการศึกษา 2560 ในรายวิชาเวชปฏิบัติสูติศาสตร์ รายวิชาเวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ รายวิชาเวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ รายวิชาเวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ ด้วย ทั้งนี้แพทย์ใหม่ทั้งหมดเกิดจากการที่กระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการผลิตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบทของประเทศไทย ทำให้มีการรับศึกษาเข้าเรียนในชั้นคลินิกปีละประมาณ 30 คนมาตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนนักศึกษาแแพทย์ในชั้นคลินิก เครือข่ายความร่วมมือกับคณะแพทยศษสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2550 แล้วซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ อาจารย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี กระทั่งปีนี้ได้มีบัณฑิตแพทย์เป็นรุ่นที่ 9 ซึ่งก็จะได้ไปทำหน้าที่ด้านการแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบทของประเทศไทยได้ต่อไป

/////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ