ทูบีนัมเบอร์วันราชภัฏเชียงรายครบรอบ16 ปี

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่14มีนาคม2561 หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการทูบีนัมเบอร์วัน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาวิชาการการจัดการองค์ความรู้เครือข่ายทูบีนัมเบอร์วันทั่วประเทศสู่ความเป็นหนึ่ง  ที่อาคารหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  .บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ ซึ่งในครั้งนี้มีเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วันจากทั่วประเทศกว่า 150 คน จาก 54 ชมรมเข้าร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทรีย์ เยาวธานี  รองอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำเนินกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นระยะเวลา 16 ปี นับตั้งแต่องค์ประธานโครงการ ได้เสด็จเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2546 โดยมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ และดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รู้จัดใช้ชีวิตในทางสร้างสรรค์

ในโอกาสที่ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครบรอบ 16 ปี ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 นี้ เพื่อเป็นการสนองนโยบายและสืบทอดเจตนารมณ์อย่างยั่งยืนขององค์ประธานโครงการ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจึงได้จัดอบรมสัมมนาวิชาการการจัดการองค์ความรู้เครือข่ายทูบีนัมเบอร์วันทั่วประเทศสู่ความเป็นหนึ่ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานระหว่างเครือข่ายด้วยกัน สู่การเป็นหนึ่ง

สำหรับในการสัมมนาในครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อทิศทางการดำเนินงานทูบีนัมเบอร์วันปี 2561 สืบสานโครงการพระราชดำรัสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยหม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการทูบีนัมเบอร์วัน  การบรรยายเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานทูบีนัมเบอร์วันสู่ความยั่งยืน โดยนายเดชรัฐ สมศิริ ผู้เชี่ยวชาญ  นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนายังจะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานในประเภทต่างๆ อีกทั้งยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยปัจจัยแห่งความสำเร็จของทูบีนัมเบอร์วันระดับเพชร และองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินงานทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทรีย์ เยาวธานี  รองอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  และได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย ////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ