โรงเรียนเทศบาล7นครเชียงรายประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่1พร้อมมอบเกียรติบัตร

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พิธีเปิดนำโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย, นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น พบปะผู้ปกครอง 20 พฤษภาคม 2566 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

✨การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 คะแนนเต็ม 4 คน

✨การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566 รายวิชา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

✨การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test) ปีการศึกษา 2565 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ 100 คะแนนเต็ม 26 คน

✨ผลการเรียนดีเด่น 15 คน

✨รางวัลความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ 15 คน

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น