มฟล. ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 328

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 328 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–11 พฤษภาคม 2566 ณ อาคาร พลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มฟล. ในโอกาสนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)

หลักสูตรที่เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 328 ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2566 มีจำนวน 4 หลักสูตร จาก 2 สำนักวิชา ได้แก่
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (Bachelor of Science Program in Cosmetic Science) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (Master of Science Program in Cosmetic Science) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health Program) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชายแดน (Master of Public Health Program in Border Health Management) .
รักษาการแทนอธิการบดี ระบุในการกล่าวต้อนรับคณะผู้ประเมินจาก AUN-QA ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 328 ว่า การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่ช่วยวัดและประเมินความสำเร็จแต่ละหลักสูตร ตลอดจนการให้บริการการศึกษา ผลจากการประเมินคุณภาพ ทำให้สามารถระบุส่วนที่ต้องปรับปรุง แก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาและสำนักวิชา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมต่อความท้าทายในอนาคต มหาวิทยาลัยสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของการประกันคุณภาพของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน

ในนามของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอขอบคุณผู้ประเมิน ได้แก่ Mr. Johnson Ong Chee Bin, Professor Dr Fauza Ab. Ghaffar, Professor Dr Arnel Onesimo O. Uy, Associate Professor Dr Evangeline P. Bautista, Dr Maria Resurreccion P. Alejo, Dr Luong Thi Hong Gam, Dr Nguyen Truong Sa, and Dr Cynthia C. Llanes รวมทั้งเลขานุการ AUN-QA  และ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี ที่ได้ให้การสนับสนุนในการประเมิน ตลอดจนผู้บริหาร อาจารย์ทุกท่านที่มีส่วนร่วมการประเมินครั้งนี้

ทั้งนี้ AUN-QA (Asean University Network Quality Assurance) เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
(ASEAN University Network: AUN) เป็นความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาระหว่างประเทศสมาชิก
สมาคม ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเชียงใต้หรืออาเซียน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ เดือนพฤศจิกายน ค.ศ 1995
(พ.ศ.2538) รวม 13 สถาบัน ต่อมาได้ขยายเป็น 27 สถาบัน เพื่อสร้างอัตลักษณ์อาเซียนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้บรรลุผลในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน

AUN คือ เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality
Assurance : AUNQA) AUNQA ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกการประกัน
คุณภาพ และมาตรฐานอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิกให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

AUN-QA เป็นระบบการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับหลักสูตร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล มีเป้าหมายที่จะยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมถึง การมีส่วนร่วมในการประกัน การปรับปรุงระบบและการจัดการแบบองค์รวมภายในมหาวิทยาลัยอาเซียน