ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลประจำปีงบประมาณ2566

วันที่ 24 มีนาม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมบุญ หิรัณยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ผู้อำวนวยการสถานศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ชั้น 2 อาคารพญามังราย