อธิการบดี มฟล. มอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อเร็วๆ นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) มอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ชนะรางวัลจาก “กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปี 2565” โดย ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ซึ่งได้มีบุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด จำนวนทั้งสิ้น 18 ผลงาน ทั้งนี้ จากการพิจารณาโดยคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบผลการประกวดและได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลใน 3 ประเภท จำนวน 6 ผลงาน ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ มฟล.

โดยผลการประกวด แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทรางวัลนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานระบบจัดการจุดฝังเข็ม โดย สถาบันการแพทย์ไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ผลงานระบบการจัดเก็บข้อมูลและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ผลงานการใช้เทคโนโลยีบาร์โคดเพื่อลดความคลาดเคลื่อนกระบวนการก่อนการจ่ายยา โดย งานเภสัชกรรมและงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, รางวัลชมเชย ได้แก่ ผลงาน PP-MFU rubber band ligator โดย ทีม OPD ศัลยกรรม โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลประเภทรางวัล Popular Vote ได้แก่ ผลงานระบบฝึกปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Internship System) โดย ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา และประเภทรางวัลการโหวตมหาชนจาก “งานนิทรรศการประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปี 2565” ได้แก่ ผลงาน BIG Data management: ระบบฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อจัดการ Big Data โดย ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. ได้กล่าวชื่นชมหน่วยงานที่ชนะรางวัลในการประกวด รวมถึงทุกหน่วยงานที่ได้ส่งผลงานเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จในการส่งเสริมให้บุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเป้าหมายทำให้มหาวิทยาลัยเกิดความก้าวหน้า หน่วยงานต่างๆ สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายที่วางไว้ และทำให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข