มฟล. ลงพื้นที่โครงการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลาง-ย่อม มุ่งนำงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (MFii) สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการบ่มเพาะธุรกิจและการนำเทคโนโลยีและงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 10 แห่ง โดยมี นางชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (MFii) 

ผศ. ดร.สิทธิ ดวงเพชร อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ดร.ปรัศนีย์ ณ.คีรี อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ ร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก MFii ซึ่งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2566 ได้เข้าพบกับผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดน่าน ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ เนเจอร์ พลัส จ.เชียงใหม่ บริษัท อินโนลีฟ พลัส จำกัด และ บริษัท เฮลท์ เฮิร์บ เซ็นเตอร์ จำกัด จ.เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด หอมเครื่องฟู้ด จ.น่าน

นางชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้า MFii กล่าวว่า การลงพื้นที่สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการ มุ่งหวังสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล สถานที่ผลิต กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการ เพื่อนำไปสู่ความเป็นไปได้ในการนำงานวิจัย องค์ความรู้ และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยไปถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการเป้าหมาย เพื่อให้มีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ นำไปสู่การบ่มเพาะธุรกิจและการนำงานวิจัยของ มฟล. ไปใช้ประโยซน์เชิงพาณิชย์ได้จริง