มฟล. ต้อนรับคณะอนุ กมธ. กิจการคนพิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศึกษาวิจัยเพื่อคนพิการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, วุฒิสภา ที่ได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการพัฒนากระแสหลักที่ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการ ณ จังหวัดเชียงราย

นำคณะโดย นายมณเฑียร บุญตัน กรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ และประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ โดย ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการแทนหัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา มฟล. พร้อมด้วยคณาจารย์ ทีมวิจัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ มฟล.

โดยมีการนำเสนอการดำเนินงานในการสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาพิการของ มฟล. ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และงานบริการนักศึกษาพิเศษ (DSS) ที่ช่วยเหลือนักศึกษาพิการด้านอุปกรณ์การเรียน การทำตำราเรียนด้วยอักษรเบรลล์จีน โครงการจ้างงานนักศึกษาพิการ มาตรา 35 การรับรองผู้พิการโดยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น ทั้งยังมี รศ. นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์ จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ให้ข้อมูลงานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อคนพิการ

ผศ. ดร.สุรพล วรภัทราทร จากสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ข้อมูลงานวิจัยและสาธิตการใช้งานเครื่องไอโซนาร์ หรือเครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางการเห็น นอกจากนี้ ทางคณะได้เข้าเยี่ยมห้องปฏิบัติการของสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ กลุ่มนวัตกรรมชีววัสดุและเครื่องมือแพทย์ ชมเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตจากวัตถุดิบเกษตรไทย