กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  เตรียมจัดเทศกาลกาแฟและชาล้านนาตะวันออก  ที่จังหวัดเชียงราย 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ เชียงรายไนท์บาซาร์