ขอเชิญชมการแสดงโขนพระราชทานจังหวัดเชียงราย ชุดหนุมานชาญกำแหง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระมหากรุณาให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ไปจัดการแสดงโขนพระราชทาน ณ จังหวัดเชียงราย ชุดหนุมานชาญกำแหง ในระหว่าง วันอังคารที่ 14 และวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนเม็งรายมหาราชที่ทรงสร้างเมืองเชียงรายครบรอบ 761 ปี และในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครบรอบ 50 ปี “5 ทศวรรษ ราชภัฏเชียงราย” และประการสำคัญเพื่อเป็นการดำเนินตามรอยพระยุคลบาท ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงและสืบสานนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติไทย อีกทั้งยังเป็นประโยชน์คุณูปการต่อประเทศชาติ ในการเผยแพร่ความงดงามของศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ ให้เผยแพร่สู่สายตาเยาวชนและประชาชนทั้งชาวไทย