รมว.วัฒนธรรม เปิดนิทรรศการพุทธศิลปกรรม

รมว.วัฒนธรรม เปิดนิทรรศการพุทธศิลปกรรม โชว์ผลงานผู้สำเร็จหลักสูตรพุทธศิลปกรรม มฟล. รุ่นที่ 1 พร้อมชมผลงานอาจารย์เฉลิมชัย ศิลปินชั้นครู และศิลปินเชียงราย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีเปิดนิทรรศการพุทธศิลปกรรม หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง และเป็นการแสดงผลงานอันเป็นผลสำเร็จจากผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นประธานในพิธี ทั้งยังได้รับความเมตตาจาก เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลางและกรรมการมหาเถรสมาคม กล่าวสัมโมทนียกถา รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับ ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติและผู้ก่อตั้งหลักสูตร กล่าวสรุปผลการเรียนการสอนของหลักสูตรพุทธศิลปกรรม มฟล. พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมชมผลงานศิลปะ โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการพุทธศิลปกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00-22.00 น. ณ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม เป็นความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วัดร่องขุ่น ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน และกลุ่มศิลปินเชียงราย ซึ่งมีแนวคิดร่วมกันในการจัดให้มีหลักสูตรด้านพุทธศิลป์ เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถและมีความสนใจศึกษาด้านพุทธศิลปกรรม โดยเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุนทรียศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแบบเข้มข้น เพื่อนำมาปรับใช้ในด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานพุทธศิลปกรรมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว ได้ดำเนินการเรียนการสอนให้แก่พระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทำการเรียนการสอนใน 3 ระดับ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นมา ทำการสอนโดยศิลปินชั้นครู และศิลปินเชียงรายที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร

ปัจจุบัน ผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2564 ได้สำเร็จหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อย ควรค่าต่อการเผยแพร่ผลงานของผู้เรียนในรูปแบบนิทรรศการศิลปกรรม ร่วมกับผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์ ดร.ถาวร โกอุดมวิทย์ ศิลปินแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวัสสวัส วสิษฐกัมพล อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม อาจารย์อริชญ์ รุ่งแจ้ง อาจารย์สุริยา นามวงษ์ อาจารย์ทนงศักดิ์ ปากหวาน รวมทั้งผลงานของคณาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปินเชียงราย อาทิ อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง อาจารย์มานิตย์ กันทะสัก อาจารย์วาทิตย์ เสมบุตร อาจารย์ขจรเดช หนิ้วหยิ่น อาจารย์วัชระ กว้างไชย์ และอาจารย์กาญจนา ชลศิริ.