ประชุมสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯเชียงราย

ประชุมสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯเชียงราย โครงการสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

วันที่ 23 สิงหาคม 2565  นางพรสวรรค์ สมาน หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย  จัดเวทีประชุมสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดเชียงราย ตามโครงการสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  โดยมีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน300คน ซึ่งเป็นองค์กรเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประเภทงบอุดหนุน – กู้ยืม  องค์กรที่สมาชิกได้รับการจัดการหนี้  รวมถึงองค์กรเกษตรกรที่สนใจ    จัดขึ้นที่ หอประชุมคชสาร  องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ทั้งนี้การประชุม เพื่อชี้แจงภารกิจของกองทุน รวมทั้งการสะสางทะเบียนองค์กรเกษตรกร สำรวจทะเบียนสถานะหนี้ค้างชำระ แจ้งสิทธิ์ตามโครงการปรับโครงสร้างหนี้ตามมติ ครม. และเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรเกษตรกรที่เสนอแผนและโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี  2566-2570   

ทั้งนี้ ได้มีผู้แทนเกษตรกรภาคเหนือ คือ นายนิเทศน์  คำเป็ก  นายสมศักดิ์  โยอินชัย รองประธานคณะกรรมการจัดการหนี้ คนที่ 1  และ นายวาที  ยอดบุตร ผู้แทนสภาทนายความที่ปรึกษาสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.เชียงราย ร่วมด้วยพร้อม คณะอนุกรรมการฯ   โดยการนำของ นายประนอม  เชิมชัยภูมิ ประธานอนุกรรมการจังหวัดเชียงราย ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างเครือข่ายสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯในแต่ละพื้นที่..