เทศบาลนครเชียงราย รังสรรค์นวัตกรรมอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพสูงวัย

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บ…

Read More

มฟล. ลงพื้นที่โครงการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลาง-ย่อม มุ่งนำงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (MFii) สถาบันวิจัย…

Read More