กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเวที ขับเคลื่อนการวางผังนโยบายระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิ…

Read More