ชี้แจงแนวปฏิบัติของสถานีแก้ไขหนี้ครู

คณะกรรมการแก้ไขหนี้ครูจังหวัดเชียงรายร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวปฏิบัติของสถานีแก้หนี้ครูระดับจังหวัดทั่วประเทศ

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ พร้อมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด และนายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ในฐานะตัวแทนหน่วยงานเลขานุการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวปฏิบัติและซักถามปัญหาเพื่อให้เกิดความชัดเจนในขั้นตอนและแนวปฏิบัติของสถานีแก้หนี้ครูระดับจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนระดับจังหวัด

โดยการประชุมร่วมกับคณะกรรมการระดับจังหวัด ทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์ Z00M Video Conference ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

สำหรับสถานีแก้หนี้ครู ถูกจัดตั้งขั้นตามแนวทางที่รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFLs)ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัดเพื่อให้เกิดการบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมได้เตรียมจัดตั้งสถานีแก้หนี้ครูระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือน ในทุกจังหวัด