เทศบาลนครเชียงรายร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เทศบาลนครเชียงรายร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมลงนามระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา รองอธิการบดี รก.แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อหารือการสร้างความร่วมมือในด้านการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับการศึกษาของผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อให้การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องยูโธเปีย โรงแรม เลอเมอริเดียน เขียงรายรีสอร์ท