(คลิป) มอบปัญญาบัตร ผู้สูงวัยจบหลักสตูรมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง