ร่วมแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้

ร่วมแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 พ.อ. พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ ปฏิบัติราชการแทน รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้พ.ต.หญิง ดวงพร ปงปัญญะยืน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฯ จัดชุดปฏิบัติการร่วมบูรณาการกับ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่สาย ร่วมกันออกตรวจลาดตระเวน ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการป่าไม้และที่เกี่ยวข้อง บริเวณพื้นที่อำเภอแม่สาย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของส่วนราชการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

#ก้าวไกรนิวส์