มฟล. ได้คะแนนระดับ AA จากการประเมิน ITA

มฟล. ได้คะแนนระดับ AA จากการประเมิน ITA ประจำปี 2565 อยู่อันดับ 3 ของสถาบันการศึกษา 86 แห่ง

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน #ITA ประจำปี 2565 ตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 77/2565 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โดย #มฟล ได้รับผลการประเมินในระดับ AA มีคะแนนอยู่ที่ 95.70 เพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้ว 0.74 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 3 ของกลุ่มสถาบันการศึกษา จากทั้งหมด 86 สถาบัน

ผลการประเมินตามแบบวัดผล ITA ปี 2565 ของ มฟล. ดังนี้

🔴แบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คะแนนนรวม 95.56 คะแนน

🔴แบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คะแนนนรวม 90.11 คะแนน

🔴แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) คะแนนรวม 100 คะแนน

#MFUITA#MFUTogether

 10,305 total views,  2 views today